88244120 mail@persianrace.com

دوره های رانندگی تهاجمی یا استراتژیک

این دوره برای برای تمام افرادی است که زمان در شغل آنها امری حیاتی محسوب می شود. افرادی همچون مدیران ارشد، پرسنل نظامی، حراست، رانندگان آمبولانس و...

این دوره برای برای تمام افرادی است که زمان در شغل آنها امری حیاتی محسوب می شود. افرادی همچون مدیران ارشد، پرسنل نظامی، حراست، رانندگان آمبولانس و ماشینهای آتش نشانی، رانندگان خودروهای محموله های ارزشمند انسانی (VIP Drivers) و غیر انسانی (رانندگان ماشینهای حمل پول و ...)  و کلیه رانندگانی که در حین رانندگی نیاز به استفاده از تکنیکهای خاص را دارند توصیه می شود.