88244120 mail@persianrace.com

دوره های رانندگی تدافعی

شامل اصول و تکنیک‌های پیشرفته جهت کاهش احتمال بروز حادثه و پیش‌بینی موقعیت خطرناک

دوره آموزش اصول و تکنیکهای رانندگی تدافعی به عنوان دوره پایه و اولین دوره در آموزش های پس از اخذ گواهینامه محسوب می شود. مطالب آموزش داده شده در این دوره تکنیکهای پیش بینی موقعیت خطرناک و افزایش ایمنی راننده را آموزش می‌دهند.