88244120 mail@persianrace.com

نحوه پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک ناوگان

این سیستم مبتنی بر ارزیابی، تحلیل داده و ارائه راهکار می باشد. در مرحله ارزیابی بیش از یکصد آیتم در بخشهای مختلف راننده، وسایل نقلیه و سایر بخشهای موثر بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد و در مرحله تحلیل داده ها و ارائه گزارش اطلاعات به دست آمده مورد بررسی تخصصی قرار گرفته و گزارشات مربوطه با توجه به شرح شغل و اقلیم مربوطه به کارفرما ارائه می گردد. از جمله طرح های آموزشی، گزارش مخاطرات، چک لیستهای مربوطه و ...